24.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 421/63


7. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus EKP

(Kohtuasi F-95/14)

2014/C 421/93

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EKP juhatuse otsus, mis tehti 2014. aastal toimunud iga-aastase palkade ja lisatasude läbivaatamise menetluse kontekstis ja millega jäeti hagejale täiendav palgakõrgendus määramata.

Hageja nõuded

Nõue tühistada juhatuse 25. veebruari 2014. aasta otsus, mis tehti töötajaskonnale teatavaks 3. märtsil 2014 ja millega jäeti hagejale 2014. aasta eest täiendav palgakõrgendus määramata;

tühistada 1. juulil 2014 dateeritud ja 8. juulil 2014 kätte saadud otsus erikaebuse rahuldamata jätmise kohta;

vajadusel tühistada vastutava osakonna/DG-H juhataja otsus, millega hageja jäeti arvesse võtmata ja nimetamata täiendava palgakõrgenduse saamiseks, ja mis tehti kaudselt teatavaks juhatuse 25. veebruari 2014. aasta otsusega ja 1. juuli 2014. aasta otsusega erikaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista välja hüvitis varalise kahju eest, mis seisneb 2014. aastal täiendava palgakõrgenduse saamise võimaluse kaotuses (hinnanguline summa 54  635 eurot) või siis alternatiivselt tühistada 25. veebruari 2014. aasta otsusega päädinud menetlus ja kohustada EKP-d korraldama uut menetlust 2014. aasta täiendava palgakõrgenduse määramiseks;

kohustada kostjat hüvitama mittevaraline kahju, mille summa on ex aequo et bono hinnatud 5  000 eurole;

mõista kõik kohtukulud välja EKP-lt.