6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2014. aasta määrus – DL versus komisjon

(Kohtuasi F-13/14) (1)

((Registrist kustutamine - Hageja hagist loobumine - Kodukorra artikli 89 lõige 7 - Poolte kokkulepe kohtukulude suhtes))

2014/C 351/40

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata taotlus pikendada aastaks 2012/2013 eelnevat luba, mis anti hageja poja logopeediliste kulude hüvitamiseks seoses tema raske haiguse raviga.

Resolutsioon

1)

Kustutada kohtuasi F-13/14 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist.

2)

DL ja komisjon kannavad kohtukulud vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.


(1)  ELT C 102, 7.4.2014, lk 46.