8.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 439/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 15. septembril 2014 – Fazenda Pública versus Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

(Kohtuasi C-423/14)

(2014/C 439/26)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Fazenda Pública

Vastustaja: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liidu õiguse ja eeskätt direktiivi 2006/112/EÜ (1) artikli 78 punktiga a on vastuolus see, kui […] gaasi jaotaja tasutud maa-aluse ruumi kasutamise maks kantakse sellisena üle lõpptarbijale ning sõltumatuna tasust, mida lõpptarbija maksab tarbitud gaasi eest, st nii, et see ei ole selle tasu osa?

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis esitatakse alljärgnev eelotsuse küsimus.

2.

Kas liidu õiguse ja eeskätt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitega 73–79 on vastuolus see, kui […] gaasi jaotaja tasutud maa-aluse ruumi kasutamise maks[u, mis] kantakse sellisena üle lõpptarbijale ning sõltumatuna tasust, mida lõpptarbija maksab tarbitud gaasi eest, ei käsitata maksustatava väärtusena [käibemaksuga maksustamisel]?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).