8.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 439/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 28. augustil 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Kohtuasi C-409/14)

(2014/C 439/24)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.

Kas komisjoni määruse (EL) nr 861/2010 (1), millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, GRUPI 24 „TUBAKAS JA TÖÖSTUSLIKUD TUBAKAASENDAJAD” CN-koodi 2401 10 35 „õhu käes kuivatatud hele tubakas” alla kuuluva aktsiisikauba kirjeldust tuleb tõlgendada nii, et sellesse kuulub ainult selline õhu käes kuivatatud tubakas,

mis sisaldab terveid tubakataime lehtesid,

ei ole murtud, kokkupressitud ega graanulitena,

mille kohta ei ole CN-koodi [2401 10] 35 alla kuuluva õhu käes kuivatatud hele tubaka puhul lisaks õhu käes kuivatamisele kui teatavat liiki „töötlemisele” ette nähtud muud töötlemist (näiteks leherootsude eemaldamine, lehtede murdmine või kokkupressimine),

mis ei ole suitsetamiseks ette nähtud?

2.

Kas nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, artikli 4 punktis 6 esitatud mõistet „tolli peatamismenetlus või -kord” tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse tollimaksuga maksustatavale kaubale (aktsiisikaubale) ka siis, kui see edastatakse välistöötlemise tolliprotseduuri käigus, võetakse ajutiselt ladustamisele ja suunatakse tolliladustamisprotseduurile selliste kauba saatedokumentide alusel, millel on märgitud vale rubriigikood (CN-koodi 2401 10 35 asemel CN-kood 2403 10 9000), kuid asjakohane kaubagrupp (grupp 24 – tubakas) on õige ning kõik muud saatedokumentidel märgitud andmed (konteineri number, kogus, netokaal) on õiged ja pitserid on puutumata?

(Seega, kas võib vaidlustada tolli peatamismenetluse kohaldamise teatavale kaubale, kui selle saatedokumentidel on märgitud õige ühtse tollitariifistiku kohane kaubagrupp, kuid vale konkreetne rubriiginumber?)

3.

Kas nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (2), mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, artikli 2 punktis b toodud mõistet „import” ja artikli 4 punktis 8 esitatud mõistet „aktsiisikauba import” tuleb tõlgendada selliselt, et sellega on tegemist ka siis, kui välistransiidiprotseduurile suunatud tegeliku kauba rubriiginumber erineb kauba saatedokumentidel märgitud rubriiginumbrist, kuid kaubagrupp (käesoleval juhul grupp 24 – tubakas) on sama ja peale selle erinevuse vastab tegeliku kauba kogus ja netokaal kauba saatedokumentide andmetele?

4.

Kas asjaolu, et aktsiisikaubal, millele kohaldatakse tolli peatamismenetlust selliselt, et kauba saatedokumendil on tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määrusega (EL) nr 861/2010 muudetud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa kohane vale CN-kood, tähendab nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, artiklis 38 nimetatud eeskirjade rikkumist?


(1)  ELT L 284, 29.10.2010, lk 1.

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).