8.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 303/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 8. mail 2014 – Eurogate Distribution GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Kohtuasi C-226/14)

2014/C 303/08

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Eurogate Distribution GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Eelotsuse küsimused

1. küsimus: kas direktiivi 77/388/EMÜ (1) sätetega on vastuolus maksustada impordikäibemaksuga esemed, mis on ühendusevälise kaubana reeksporditud, kuid mille suhtes on kohustuste rikkumise tõttu – siin: kohustuse rikkumine teha kauba tollilaost väljaviimise kohta laoarvestuskanne hiljemalt kauba väljaviimise hetkel – tolliseadustiku (2) artikli 204 järgi tekkinud tollivõlg?

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

2. küsimus: kas direktiivi 77/388/EMÜ sätete kohaselt tuleb sellisel juhul need esemed impordikäibemaksuga maksustada või on liikmesriikidel selles küsimuses kaalutlusõigus?

ja

3. küsimus: kas tollilao pidaja, kes ladustab enda tollilaos kolmandast riigist pärit eset teenuse osutamise lepingu alusel, ilma et tal oleks õigus seda eset käsutada, on imporditollimaksu, mis on tekkinud kohustuste rikkumise tõttu direktiivi 77/388/EMÜ artikli 10 lõike 3 teise lõigu järgi koostoimes tolliseadustiku artikli 204 lõikega 1, võlgnik ka juhul, kui eset ei kasutata maksukohustuslase maksustatavate tehingutega seoses direktiivi 77/388/EMÜ artikli 17 lõike 2 punkti a tähenduses?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1).

(2)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).