24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 4. aprillil 2014 – A jt, teine menetluspool: Minister van Buitenlandse Zaken

(Kohtuasi C-158/14)

2014/C 194/19

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: A, B, C, D

teine menetluspool: Minister van Buitenlandse Zaken

Eelotsuse küsimused

1.

Kas apellatsioonkaebuse esitajatel oleks käesolevas menetluses – muu hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta (1) artiklile 47 tuginedes – olnud kaheldamatult õigus esitada enda nimel ELTL artikli 263 alusel Üldkohtule hagi rakendusmääruse nr 610/2010 (2) tühistamiseks osas, milles sellega on määruse nr 2580/2001 (3) artikli 2 lõike 3 kohasesse loetellu kantud LTTE?

2.

a.

Kas rahvusvahelise humanitaarõigusega hõlmatud relvajõudude tegevus relvastatud konfliktide ajal võib – arvestades ka raamotsuse 2002/475/JSK (4) põhjendust 11 – olla terroriakt viidatud raamotsuse tähenduses?

b.

Kas juhul, kui teise küsimuse punktile a vastatakse jaatavalt, võib rahvusvahelise humanitaarõigusega hõlmatud relvajõudude tegevus relvastatud konfliktide ajal olla terroriakt ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (5) ja määruse nr 2580/2001 tähenduses?

3.

Kas tegevus, millel põhines rakendusmääruse nr 610/2010 vastuvõtmine osas, milles sellega on määruse nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohasesse loetellu kantud LTTE, on rahvusvahelise humanitaarõigusega hõlmatud relvajõudude tegevus relvastatud konfliktide ajal?

4.

Kas esimesele eelotsuse küsimusele, teise eelotsuse küsimuse punktile a ja punktile b ning kolmandale eelotsuse küsimusele antavat vastust arvestades on rakendusmäärus nr 610/2010 kehtetu osas, milles sellega on määruse nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohasesse loetellu kantud LTTE?

5.

Kas juhul, kui neljandale küsimusele vastatakse jaatavalt, laieneb tühisus ka nõukogu varasematele ja hilisematele otsustele, millega ajakohastatakse määruse nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohast loetelu osas, milles on viidatud otsustega sellesse loetellu kantud LTTE?


(1)  EÜT 2000, C 364, lk 1.

(2)  Nõukogu 12. juuli 2010. aasta rakendusmäärus (EL) nr 610/2010, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 1285/2009 (ELT L 178, lk 1).

(3)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrus nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (EÜT L 344, lk 70; ELT eriväljaanne 18/01, lk 207).

(4)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (ELT L 164, lk 3; ELT eriväljaanne 19/06, lk 18)

(5)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, lk 93; ELT eriväljaanne 18/001, lk 217).