24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 1. aprillil 2014 – AEEG versus Antonella Bertazzi jt

(Kohtuasi C-152/14)

2014/C 194/16

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Vastustajad: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi ja Fortuna Peranio

Eelotsuse küsimused

1.

Kas põhimõtteliselt – seoses ülesannetega, mis ei ole muutunud ja mis on samad nii tähtajalise kui ka tähtajatu teenistussuhtega isikute puhul – võib asuda seisukohale, et [direktiivile 1999/70/EÜ (1) lisatud raamkokkuleppe] klausli 4 lõikega 4 on kooskõlas selline siseriiklik õigusnorm (nagu 2008. aasta dekreetseaduse nr 112 artikli 75 lõige 2), mille kohaselt kustutatakse täies ulatuses sõltumatute ametiasutuste juures tähtajaliste teenistussuhete raames omandatud teenistusstaaž juhul, kui asjaomased teenistujad võetakse erandkorras alaliselt teenistusse valikukatsete alusel, mida ei saa kuidagi samastada teiste teenistujate poolt eksameid sooritades läbitud palju rangema avaliku konkursiga, kuid mis on teenistujalt nõutavate ülesannete täitmise suutlikkuse tuvastamise vahendina siiski kooskõlas Itaalia põhiseaduse artikli 97 kolmanda lõiguga, sest need on ette nähtud seadusandlikul tasandil?

2.

a)

Kas – juhul kui eespool nimetatud säte loetakse ühenduse põhimõtetega vastuolus olevaks seoses asjaomaste tähtajalise teenistussuhtega isikutega – on võimalik välja selgitada objektiivsed põhjused „sotsiaalpoliitiliste eesmärkide” saavutamiseks mõeldud erandi tegemiseks võrdsest kohtlemisest, mis tuleb tagada sellistele teenistujatele võrreldes tähtajatu teenistussuhtega isikutega, ja mis sel juhul seisnevad nõudes vältida alaliselt teenistusse võetud teenistujate „paralleelselt” sisestamist nende teenistujate kõrval, kes on juba teenistusse võetud konkursipõhise avalikku teenistusse võtmise üldreegli alusel (selle reegli näeb ette eespool juba viidatud põhiseaduse artikli 97 kolmas lõik; reeglist võib seadusandlikul tasandil kehtestada sellise erandi, nagu on ette nähtud põhikohtuasjas ja mis näeb ette lihtsa valikumenetluse läbimise), ja kas selliseid põhjuseid – arvestades sellega, mida on juba sedastanud Euroopa Kohus oma 7. märtsi 2013. aasta määruse [kohtuasjas C-393/11] punktis 47 – võib proportsionaalsuse aspektist pidada tasakaalustatuks, kui alaliselt teenistusse võetud tähtajalistele teenistujatele määratakse lihtsalt isiklik toetus, mis ei ole palgatõusuga kumuleeritav ja mida ei saa ümber hinnata, kusjuures juba omandatud palgaastme tavapärane areng katkeb ja kaob võimalus taotleda kõrgemat ametiastet?

b)

Kas vastupidi, kui kord on juba ikkagi tuvastatud sobilikkus täita teatud ülesandeid, võivad kõrgema palga-ja ametiastme määramise eesmärgil selliste ülesannete nõuetekohase täitmise korrapärane hindamine ning hiljem teise teenistusgruppi üleminekuks korraldatav konkurss kujutada endast alaliselt teenistusse võetud teenistujate olukorra nõuetekohast tasakaalustamist nende teenistujate olukorraga, kes võeti teenistusse avaliku konkursi abil, ilma et oleks vaja kustutada esimeste poolt juba omandatud teenistusstaaži või palgaastet (lisaks niimoodi, et teisena nimetatute kasuks ei esine ühtegi hinnatavat eelist eespool kirjeldatud AEEG karjääriarengu korralduses), mistõttu käesoleval juhul puuduvad objektiivsuse ja läbipaistvuse nõuetele vastavad objektiivsed põhjused erandi tegemiseks direktiivist 1999/70/EÜ seoses kõnealuste teenistustingimustega selles erilises kontekstis?

3.

Kas igal juhul tuleb – nagu näib tulenevat 7. märtsi 2013. aasta kohtumääruse punktidest 47 ja 54 – tõepoolest möönda, et on ebaproportsionaalne ja diskrimineeriv omandatud teenistusstaaži täies ulatuses kustutamine (ja sellest tulenevalt tuleb jätta kohaldamata seda ettenägev siseriiklik õigusnorm) –, kuid ilma et seejuures kaoksid ära eespool nimetatud konkursi edukalt läbinud isikute olukorra kaitsmise nõuded, kusjuures selles osas võetavate meetmete osas jääb otsuste tegemine ametiasutuste hoolsa kaalutlusõiguse raamesse (need meetmed võivad leida väljendust „boonuse” näol või konkursi edukalt läbinud isikutele eelisjärjekorras kõrgema ametiastme andmises või muude meetmete näol, mille võtmine jääb siseriiklikele ametiasutustele oma teenistujatega seotud küsimuses kuuluva kaalutluspädevuse raamesse)?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).