10.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 175/25


21. märtsil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-133/14)

2014/C 175/31

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, W. Mölls ja D. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 17. detsembri 2013. aasta direktiiv 2013/64/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 91/271/EMÜ ja 1999/74/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2006/7/EÜ, 2006/25/EÜ ja 2011/24/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega (1);

jätta jõusse direktiivi 2013/64/EL mõju kuni uue, sobival õiguslikul alusel tugineva direktiivi vastuvõtmiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon palub tühistada direktiiv 2013/64/EL, mille nõukogu võttis vastu ELTL artikli 349 alusel.

Komisjon heidab nõukogule ette selle direktiiv vastuvõtmist, samas kui komisjon oli teinud ettepaneku tugineda selles aktis valdkondlikele õiguslikele alustele, nimelt ELTL artikli 43 lõikele 2, artiklile 114, artikli 153 lõikele 2, artilile 168 ja artikli 192 lõikele 1.

Komisjon leiab, et vaidlustatud direkiivi olemuse ja eesmärgi kohaselt ei saa ELTL artiklit 349 õigusliku alusena nõuetekohaselt kasutada. ELTL artikkel 349 on kohaldatav üksnes juhul, kui asi puudutab erandit aluslepingute kohaldamise põhimõttest äärepoolseimate piirkondade suhtes, nagu on sätestatud ELTL artikli 355 lõikes 1.Siiski, kui asi ei puuduta erandeid aluslepingutest, kohandab kõnealune direktiiv üksnes teisest õigust, et paremini vastata olukorrale, mis tekkis seoses Mayotte’i staatuse muutmisega. Sellist tõlgendust toetab mitte ainult ELTL artikli 349 sõnastus, vaid ka aluslepingu õiguslike aluste süsteem ning selle artikli ajalooline algupära.


(1)  ELT L 355, lk 8.