8.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 303/3


Brown Brothers Harriman & Co 20. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 9. detsembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-389/13: Brown Brothers Harriman & Co versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-101/14 P)

2014/C 303/05

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Brown Brothers Harriman & Co. (esindajad: advokaadid P. Leander, T. Kronhöffer)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Euroopa Kohus (kolmas koda) tunnistas 17. juuli 2014. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.