22.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 7. jaanuaril 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH versus Hauptzollamt Osnabrück

(Kohtuasi C-5/14)

2014/C 85/29

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Osnabrück

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 267 teine lause koostoimes esimese lause punktiga 2 annab liikmesriigi kohtule õiguse esitada Euroopa Liidu Kohtule siseriikliku seaduse õiguspärasusega seotud küsimusi liidu õiguse tõlgendamise kohta ka siis, kui liikmesriigi kohus mitte üksnes ei kahtle kõnesoleva seaduse kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, vaid on ühtlasi veendunud, et seadus on vastuolus riigi põhiseadusega, ja seetõttu on riigi konstitutsioonikohtus, kelle ainupädevusse kuulub otsuse tegemine seaduse põhiseadusvastasuse küsimuses, juba pooleli menetlus paralleelses asjas, milles aga ei ole veel otsust tehtud?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul vastata järgmistele küsimustele:

2.

Kas Euroopa Liidus aktsiiside ühtlustamiseks ning energiatoodete ja elektrienergia suhtes vastu võetud direktiividega 2008/118/EÜ (1) ja 2003/96/EÜ (2) on vastuolus liikmesriigis kehtestatud aktsiis, millega maksustatakse elektrienergia kaubanduslikul eesmärgil tootmiseks kasutatud tuumkütus? Kas määrav tähtsus on eeldusel, et siseriiklikku aktsiisi saab elektrienergia hinna kaudu kanda edasi lõpptarbijale, ja mida tuleb käesoleval juhul mõista edasikandmise all?

3.

Kas ettevõtja saab aktsiisi puhul, mille liikmesriik on tulu saamiseks kehtestanud elektrienergia kaubanduslikul eesmärgil tootmiseks kasutatavale tuumkütusele, tugineda väitele, et asjaomase aktsiisi kogumine on liidu õigusega vastuolus olev riigiabi ELTL artikli 107 tähenduses?

Kui vastus eespool esitatud küsimusele on jaatav:

Kas Saksa Kernbrennstoffsteuergesetz (tuumkütuse aktsiisi seadus), mis näeb ette, et tulu saamise eesmärgil nõutakse aktsiisi ainult sellistelt ettevõtjatelt, kes toodavad tuumkütust kasutades elektrienergiat kaubanduslikul eesmärgil, kujutab endast riigiabi ELTL artikli 107 tähenduses? Milliseid asjaolusid tuleb arvesse võtta kontrollimisel, kas teised ettevõtjad, kellelt kõnesolevat aktsiisi ei nõuta, on sarnases faktilises ja õiguslikus olukorras?

4.

Kas tuumkütuse aktsiisi kogumine on vastuolus Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (EAA) sätetega?


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, lk 12).

(2)  Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405).