7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/6


Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-63/14) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Riigiabi - Ebaseaduslik ja siseturuga kokkusobimatu abi - Tagasinõudmise kohustus - Täielik võimatus - Hüvitised põhiteenusele lisanduva teenuse eest))

(2015/C 294/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindaja: B. Stromsky)

Kostja: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam ja J. Bousin)

Resolutsioon

1.

Kuna Prantsuse Vabariik ei võtnud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki vajalikke meetmeid, et Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA-lt tagasi nõuda riigiabi, mis komisjoni 2. mai 2013. aasta otsuse 2013/435/EL riigiabi SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Prantsusmaa andis ettevõtjatele Société Nationale Corse-Méditerranée ja Compagnie Méridionale de Navigation, artikli 2 lõikega 1 tunnistati ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, ning kuna ta ei tühistanud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki artikli 2 lõikes 1 osutatud abisummade väljamakseid ega teavitanud ettenähtud tähtaja jooksul Euroopa Komisjoni otsuse täitmiseks võetud meetmetest, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad ELTL artikli 288 neljanda lõigu ja selle otsuse artiklite 3–5 alusel.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.