19.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 304/22


21. augustil 2013 esitatud hagi — Bora Creations versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Beauté Prestige International (essence)

(Kohtuasi T-448/13)

2013/C 304/38

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bora Creations, SL (Ceuta, Hispaania) (esindajad: advokaadid R. Lange, G. Hild ja C.Pape)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Beauté Prestige International SA (Pariis, Prantsusmaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 6. juuni 2013. aasta otsus (asi R 1085/2012-5);

mõista menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „essence” kaupadele klassides 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 ja 26 — Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 6 816 144.

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja.

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (1) artikli 52 lõike 1 kohased absoluutsed keeldumispõhjused; täpsemalt, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c.

Tühistamisosakonna otsus: lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada apellatsioonkaebus ja tunnistada kaubamärk osaliselt kehtetuks.

Väited: Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


(1)  ELT L 78, lk 1.