23.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 389/29


Üldkohtu 24. septembri 2015. aasta otsus – Itaalia ja Hispaania versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-124/13 ja T-191/13) (1)

((Keeltekasutuse kord - Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks - Teise keele valik kolme keele hulgast - Konkursi kandidaatidega suhtlemise keel - Määrus nr 1 - Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Proportsionaalsus))

(2015/C 389/30)

Kohtumenetluse keel: itaalia ja hispaania

Pooled

Hagejad: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Gentili) (kohtuasi T-124/13) ja Hispaania Kuningriik (esindaja: abogado del Estado S. Centeno Huerta, hiljem abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego) (kohtuasi T-191/13)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: kohtuasjas T-124/13 J. Currall, B. Eggers ja G. Gattinara ning kohtuasjas T-191/13 J. Currall, J. Baquero Cruz ja B. Eggers)

Hageja (Itaalia Vabariik) toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindaja: abogado del Estado S. Centeno Huerta, hiljem abogado del Estado J. García-Valdecasas Dorrego)

Ese

Kohtuasjas T-124/13 nõue tühistada teade avaliku konkursi EPSO/AST/125/12 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri assistentide töölevõtmiseks auditi, rahanduse ja raamatupidamise ning majanduse ja statistika valdkondades (ELT 2012, C 394 A, lk 1), teiseks teade avaliku konkursi EPSO/AST/126/12 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri assistentide töölevõtmiseks bioloogia, bioteaduste ja terviseteaduste; keemia; füüsika ja materjaliteaduste; tuumauuringute; tsiviil- ja masinaehituse ning elektrotehnika ja elektroonika valdkondades (ELT 2012, C 394 A, lk 11) ning kolmandaks teade avaliku konkursi EPSO/AD/248/13 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri administraatorite (AD 6) töölevõtmiseks hoonete turvalisuse ja ehitustehnoloogia valdkondades (ELT 2013, C 29 A, lk 1), ning kohtuasjas T-191/13 nõue tühistada teade avaliku konkursi EPSO/AD/248/13 kohta.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-124/13 ja T-191/13 kohtuotsuse huvides.

2.

Tühistada teade avaliku konkursi EPSO/AST/125/12 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri assistentide töölevõtmiseks auditi, rahanduse ja raamatupidamise ning majanduse ja statistika valdkondades; teade avaliku konkursi EPSO/AST/126/12 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri assistentide töölevõtmiseks bioloogia, bioteaduste ja terviseteaduste; keemia; füüsika ja materjaliteaduste; tuumauuringute; tsiviil- ja masinaehituse ning elektrotehnika ja elektroonika valdkondades ning teade avaliku konkursi EPSO/AD/248/13 kohta, mille põhjal koostatakse reservnimekiri administraatorite (AD 6) töölevõtmiseks hoonete turvalisuse ja ehitustehnoloogia valdkondades.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Itaalia Vabariigi kohtukulud kohtuasjas T-124/13 ja Hispaania Kuningriigi kohtukulud kohtuasjas T-191/13.

4.

Jätta Hispaania Kuningriigi kohtukulud seoses menetlusse astumisega kohtuasjas T-124/13 tema enda kanda.


(1)  ELT C 164, 8.6.2013.