20.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/57


27. märtsil 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-28/13)

2013/C 207/94

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused teha hageja 2012. aasta juuni, juuli, augusti, septembri ja oktoobri töötasult mitmeid mahaarvamisi.

Hageja nõuded

Tühistada 6. juuli 2012. aasta teatis, millega PMO (individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet) teavitab hagejat oma otsusest järgida OLAF-i 30. märtsi 2012. aasta soovitust ja täpsustab, et: (i) ta on nõudnud hageja 2012. aasta juuni töötasust tagasi 5 530 eurot (alusetud toetussummad); (ii) hageja 2012. juuli töötasust arvatakse maha 3 822,80 eurot (viivis alusetult makstud summadelt) ning (iii) hageja 2012. aasta augusti töötasust arvatakse maha 2 372 eurot (ravikulude hüvitis) ja 699,20 eurot (viivis);

tühistada hageja 2012. aasta juuni, augusti, septembri ja oktoobri töötasust tehtud kõik mahaarvamised ja vajadusel muud mahaarvamised, mis vaidlustatud otsuse alusel tehakse;

tühistada 10. juuli 2012. aasta teatis, millega hagejat teavitati 3 071,20 euro mahaarvamisest tema 2012. aasta augusti töötasult ühekordse maksena või juhul, kui võlasumma osutub ühekordse mahaarvamise jaoks liiga suureks, siis mitme kuu peale jaotatud osamaksetena;

tühistada 20. juuli 2012. aasta teatis, millega hagejat teavitati sellest, et tema osakond ei saanud arvestada viivisele vastava 3 822,8 euro tagasinõudmisega hageja juulikuu töötasust ning et see summa nõutakse täies ulatuses tagasi hageja 2012. aasta oktoobri töötasust, 2012. augusti ja septembri tagasinõuete järel;

tühistada 17. detsembril 2012 vastu võetud ja samal päeval teatavaks tehtud otsus osas, milles sellega jäetakse rahuldamata hageja kaebus seoses vaidlusaluste päevarahade ja viivistega;

mõista komisjonilt välja intress alates 2012. aasta juunist 5 530 euro pealt, 2012. aasta augustist 1 535,60 euro pealt, 2012. aasta septembrist täiendava 1 535,60 euro pealt, 2012. aasta oktoobrist 3 822,80 euro pealt ja seda kuni hetkeni, mil need summad on hagejale tagasi makstud, arvestades, et 2013. aasta jaanuari töötasuga koos tagasi makstud 3 071,20 euro suuruse hüvitise pealt ei ole enam tarvis intressi tasuda;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.