10.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 371/35


Avaliku Teenistuse Kohtu 29. augusti 2016. aasta määrus – Boyd versus komisjon

(Kohtuasi F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 123, 27.4.2013, lk 30.