10.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 395/66


Avaliku Teenistuse Kohtu 10. septembri 2014. aasta otsus –  KE (*1) versus Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(Kohtuasi F-120/13) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Agentuuri töötajad - Ametikohtade vähendamine - ERA mitmeaastane finantsraamistik - Ametikohtade loetelust kahe koha kaotamine - Oluliste formaalsuste järgimine - Õigus olla ära kuulatud - Sise-eeskirjad - Teenistuse huvid))

(2014/C 395/80)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: KE (*1) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Raudteeagentuur (esindajad: G. Stärkle ja advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Raudteeagentuuri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool  KE (*1) kohtukuludest.

3.

Jätta pool  KE (*1) kohtukuludest tema enda kanda.


(*1)  Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.

(1)  ELT C 45, 15.2.2014, lk 47.