8.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. novembril 2013 — „go fair” Zeitarbeit OHG versus Finanzamt Hamburg-Altona

(Kohtuasi C-594/13)

2014/C 71/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja:„go fair” Zeitarbeit OHG

Vastustaja: Finanzamt Hamburg-Altona

Eelotsuse küsimused

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti g tõlgendamise kohta:

a)

Kas liikmesriik saab talle antud kaalutlusõigust seoses organisatsiooni heategevana tunnustamisega teostada nii, et ta tunnustab heategeva organisatsioonina küll isikuid, kes osutavad teenuseid sotsiaalhooldus- ja hoolduskassadele, kuid jätab tunnustamata riikliku tunnistusega hooldustöötajad, kes osutavad teenuseid vahetult hooldust vajavatele isikutele?

b)

Juhul kui riikliku tunnistusega hooldustöötajaid tuleb tunnustada heategeva organisatsioonina, siis kas sellise tööjõurendiettevõtja tunnustamine, kes annab riikliku tunnistusega hooldustöötajaid rendile tunnustatud hooldusasutustele (vastuvõtvad asutused), tuleneb renditöötajate tunnustamisest?

2.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 134 punkti a tõlgendamise kohta:

Kas riikliku tunnistusega hooldustöötajate rendileandmine vastuvõtva asutuse (kasutajaettevõtja) hooldusteenuste osutamiseks otseselt hoolekande ja sotsiaalkindlustusega seotud tehingutena on tingimata vajalik, kui vastuvõttev asutus ei saa ilma töötajateta tegutseda?


(1)  ELT L 347, lk 1.