30.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 352/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 27. septembril 2013 — Belgacom SA, jätkates Belgacom Mobile SA taotlusel alustatud menetlust versus Province de Namur

(Kohtuasi C-517/13)

2013/C 352/17

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Namur

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Belgacom SA, jätkates Belgacom Mobile SA taotlusel alustatud menetlust

Vastustaja: Province de Namur

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EL elektrooniliste sidevõrkude ja –teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) (1) artiklit 13 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse õigusaktiga kehtestatakse loa andmise seisukohalt võõrastel eelarvelistel eesmärkidel maks mobiilside infrastruktuuridelt, mida kasutatakse nimetatud direktiivi täitmiseks väljastatud üldloaga kaetud tegevuses (eristades vastavalt juhtumid, mil infrastruktuur on paigaldatud eraomandile, juhtudest, mil see on paigaldatud avalik-õiguslikule omandile)?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/20/EL elektrooniliste sidevõrkude ja –teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse õigusaktiga kehtestatakse loa andmise seisukohalt võõrastel eelarvelistel eesmärkidel mobiilside infrastruktuuridelt võetav maks, mida ei esine nimetatud direktiivi lisa A-osas loetletud tingimuste hulgas, eriti kuna see ei ole haldustasu artikli 12 tähenduses?


(1)  EÜT L 108, lk 21; ELT eriväljaanne 13/29, lk 337.