20.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 29. aprillil 2013 — Commerz Nederland NV, muu menetlusosaline: Havenbedrijf Rotterdam NV

(Kohtuasi C-242/13)

2013/C 207/38

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Commerz Nederland NV

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Havenbedrijf Rotterdam NV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas avalik-õigusliku ettevõtja garantii andmise omistamist avalik-õiguslikele asutustele — mis on vajalik abi kvalifitseerimiseks riigiabina ELTL artiklite 107 ja 108 tähenduses — takistab kindlasti asjaolu, et sellise garantii, nagu on kõne all käesolevas asjas, andis avalik-õigusliku ettevõtja (ainu)tegevjuht, kellel oli selleks küll tsiviilõiguslik pädevus, kuid kes tegutses omavoliliselt, hoidis garantii andmist teadlikult salajas ja eiras järelevalvenõukogu nõusoleku taotlemata jätmisega avalik-õigusliku ettevõtja põhikirja sätteid, ning lisaks tuleb lähtuda sellest, et garantii anti asjaomase avalik-õigusliku asutuse (käesoleval juhul omavalitsusüksus) tahte vastaselt?

2.

Kas kõnealused asjaolud, juhul kui need asutustele omistamist kindlasti ei takista, on küsimusele, kas garantii andmist võib omistada asutustele, vastamise seisukohast tähtsusetud või peab kohus hindamisel võtma arvesse muid kaudseid tõendeid, mis räägivad asutustele omistamise kasuks või kahjuks?