1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/6


Euroopa Kohtu 11. septembri 2014. aasta määrus — Think Schuhwerk GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-521/14) (1)

((Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Artikli 7 lõike 1 punkt b - Eristusvõime puudumine - Punaste otsakatetega kingapaelad - Üldkohtu kodukorra artikkel 122 - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonikaebus))

(2014/C 431/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Think Schuhwerk GmbH (esindaja: advokaat M. Gail)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Think Schuhwerk GmbH-lt.


(1)  ELT C 344, 23.11.2013.