8.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 439/12


Euroopa Kohtu (üheksas koda) 9. oktoobri 2014. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg – Saksamaa eelotsusetaotlus) – Douane Advies Bureau Rietveld versus Hauptzollamt Hannover

(Kohtuasi C-541/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tolliliit ja ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Rubriik 3822 - Mõiste „diagnostilised või laboratoorsed reaktiivid” - Piirtemperatuuri indikaatorid))

(2014/C 439/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Douane Advies Bureau Rietveld

Kostja: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG ja Stadtwerke Ahaus GmbH

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud komisjoni 5. oktoobri 2010. aasta määrusega (EÜ) nr 861/2010, I lisas sisalduva kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 3822, mis puudutab diagnostilisi ja laboratoorseid reaktiive, tuleb tõlgendada nii, et sellesse ei kuulu sellised temperatuuri indikaatorid nagu tooted nimetustega „WarmMark” ja „ColdMark”, mis nendes sisalduvate vedelike koguse muutusest tingitud värvimuutuse tõttu näitavad pöördumatult, et piirtemperatuur on saavutatud.


(1)  ELT C 9, 11.01.2014.