26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/50


12. oktoobril 2012. aastal esitatud hagi — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (ZOOSPORT)

(Kohtuasi T-453/12)

2013/C 26/102

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Zoo Sport Ltd (Leeds, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat I. Rungg)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: K-2 Corp. (Seattle, Ameerika Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 9. augusti 2012. aasta otsust asjas R 1119/2011-4 nii, et vastulause lükatakse täielikult tagasi, ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ZOOSPORT” klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8909251

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärgi „ZOOT” registreering nr 5233119 klassidesse 9 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks; ühenduse mustvalge kujutismärgi „SPORTS ZOOT SPORTS” registreering nr 4719316 klassidesse 25, 35, 36 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osa kaupade ja teenuste suhtes

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: rikutud on nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b