8.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 164/17


Üldkohtu 9. aprilli 2013. aasta määrus — PT Ecogreen Oleochemicals jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-28/12) (1)

(Dumping - Teatavate Indiast, Indoneesiast ja Malaisiast pärinevate rasvalkoholide ja nende segude import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Uue määruse vastuvõtmine - Põhjendatud huvi kadumine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 164/32

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil Batam, Indoneesia), Ecogreen Oleochemials (Singapur) Pte Ltd (Singapur, Singapur) ja Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Saksamaa) (esindajad: advokaadid F. Graafsma ja J. Cornelis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix, keda abistasid advokaadid G. Berrisch ja N. Chesaites)

Ese

Nõue tühistada osaliselt nõukogu 8. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1138/2011, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Indiast, Indoneesiast ja Malaisiast pärinevate rasvalkoholide ja nende segude impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 293, lk 1), niivõrd kuivõrd sellega kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks PT Ecogreen Oleochemicals’ile.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Vajadus lahendada Sasol Olefins & Surfactants GmbH ja Sasol Germany GmbH menetlusse astumise taotlus on ära langenud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja PT Ecogreen Oleochemicalsi, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd ja Ecogreen Oleochemicals GmbH kohtukulud.

4.

Jätta Sasol Olefins & Surfactants ja Sasol Germany kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 73, 10.3.2012.