22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/26


Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus – Polisario Rinne versus nõukogu

(Kohtuasi T-512/12) (1)

((Välissuhted - Liidu ja Maroko vaheline kirjavahetuse vormis leping - Vastastikune liberaliseerimine põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete alal - Lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes - Polisario Rinne - Tühistamishagi - Õigusvõime - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Vastavus rahvusvahelisele õigusele - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused))

(2016/C 068/33)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rahvarinne saguia-el-hamra ja rio de oro vabastamiseks (Polisario Rinne) (esindajad: advokaadid C.-E. Hafiz ja G. Devers, hiljem G. Devers)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová ja N. Rouam)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta ja D. Stefanov, hiljem F. Castillo de la Torre ja E. Paasivirta)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 8. märtsi 2012. aasta otsus 2012/497/EL Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta (ELT L 241, lk 2).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 8. märtsi 2012. aasta otsus 2012/497/EL Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta osas, milles sellega kiidetakse heaks selle lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda ning mõista nendelt välja Rahvarinde saguia-el-hamra ja rio de oro vabastamiseks (Polisario Rinne) kohtukulud.


(1)  ELT C 55, 23.2.2013.