30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/30


Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsus – Chyzh jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-276/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Valgevene vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Nõuete muutmise tähtaeg - Osaline vastuvõetamatus - Sellise üksuse omanduses või kontrolli all oleva üksus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid - Põhjendamiskohustus - Hindamisviga))

(2015/C 398/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Valgevene); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Valgevene); Variant TAA (Berezovsky, Valgevene); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Valgevene); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoysk, Valgevene) ja Triple-Veles TAA (Molodechno, Valgevene) (esindajad: solicitor D. O’Keeffe, advokaat B. Evtimov ja barrister M. Lester)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: F. Naert ja E. Finnegan)

Ese

Nõue tühistada hagejaid puudutavas osas nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 87, lk 95), nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 87, lk 37), nõukogu 15. oktoober 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, lk 1), nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 307, lk 7), nõukogu 29. oktoober 2013. aasta otsus 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP (ELT L 288, lk 69), nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 288, lk 1), nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP (ELT L 311, lk 39) ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 311, lk 2).

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/171/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta, nõukogu 23. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 265/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, nõukogu 15. oktoober 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 6. novembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1017/2012, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad Yury Aleksandrovich Chyzhi, Triple TAA-d, NefteKhimTrading STAA-d, Askargoterminal ZAT-d, Bereza Silicate Products Plant AAT-d, Variant TAA-d, Triple-Dekor STAA-d, KvartsMelProm SZAT-d, Altersolutions SZAT-d, Prostoremarket SZAT-d, AquaTriple STAA-d, Rakovsky brovar TAA-d, TriplePharm STAA-d ja Triple-Veles TAA-d.

2.

Tühistada nõukogu 29. oktoober 2013. aasta otsus 2013/534/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP ja nõukogu 29. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1054/2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad NefteKhimTradingut, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsit, Prostoremarketit, AquaTriplet, Rakovsky brovari ja Triple-Velesit.

3.

Tühistada nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta otsus 2014/750/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, ja nõukogu 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus nr 1159/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1, osas, milles need puudutavad Y. A. Chyzhi, Triplet, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsit, Prostoremarketit, AquaTriplet, Varianti ja Rakovsky brovarit.

4.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata osas, milles palutakse tühistada otsus 2013/534 ja rakendusmäärus nr 1054/2013 osas, milles need puudutavad Y. A. Chyzhi, Triplet, Varianti ja TriplePharmi.

5.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

6.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Y. A. Chyzhi, Triple, NefteKhimTradingu, Askargoterminali, Bereza Silicate Products Planti, Triple-Dekori, KvartsMelPromi, Altersolutionsi, Prostoremarketi, AquaTriple, Varianti, Rakovsky brovair, TriplePharmi ja Triple-Velesi kohtukulud.


(1)  ELT C 250, 18.8.2012.