24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/21


Üldkohtu 30. aprilli 2014. otsus – Hagenmeyer ja Hahn versus komisjon

(Kohtuasi T-17/12) (1)

((Tarbijakaitse - Määrus (EÜ) nr 1924/2006 - Toidu kohta esitatavad tervisealased väited - Keeldumine lubamast väidet haigestumise riski vähendamise kohta - Riskiteguri äranäitamine - Haigestumise riski vähendamise kohta esitatavate väidete loamenetluse õiguspärasus - Tühistamishagi - Põhjendatud huvi - Otsene ja isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Proportsionaalsus - Põhjendamiskohustus))

2014/C 194/26

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Saksamaa) ja Andreas Hahn (Hannover, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Teufer)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Pignataro-Nolin ja S. Grünheid)

Menetlusse astuja kostja toetuseks: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Šulce, Z. Kupčová et M. Simm)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 16. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1170/2011, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate haigestumise riski vähendamisele viitavate tervisealaste väidete esitamist (ELT L 299, lk 1).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Moritz Hagenmeyeri ja Andreas Hahni kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 89, 24.3.2012.