8.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 273/6


26. juunil 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

(Kohtuasi C-305/12)

2012/C 273/10

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (1), või vähemalt ei ole komisjoni sellest teavitanud, siis on ta rikkunud selle direktiivi artiklist 40 tulenevaid kohustusi;

määrata Slovaki Vabariigile direktiivi 2008/98/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise meetmetest teavitamise kohustuse rikkumise eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse suuruses 17 136 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamisest käesolevas kohtuasjas;

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 12. detsembril 2010.


(1)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.