4.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 235/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 21. mail 2012 — Salzburger Flughafen GmbH versus Umweltsenat

(Kohtuasi C-244/12)

2012/C 235/13

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Salzburger Flughafen GmbH

Vastustaja: Umweltsenat

Menetlusosaline: Landesumweltanwalt von Salzburg

Muu menetlusosaline: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiviga 85/337/EMÜ (1), mida on muudetud nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiviga 97/11/EÜ (2) (edaspidi „direktiiv 85/337”), on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt hinnatakse lennujaama taristuga seotud tööde (mis ei puuduta lennurada), täpsemalt terminali ehitamise ja muude ehitiste — eeskätt angaaride, seadmete hoidmiseks mõeldud hoonete ja parklate — rajamise eesmärgil lennujaama territooriumi laiendamise keskkonnamõju üksnes juhul, kui nimetatud tööde tulemusel on oodata lendude arvu suurenemist aastas vähemalt 20 000 võrra?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

2.

kas asjakohaste siseriiklike õigusnormide puudumise korral vahetult kohaldatav direktiiv 85/337 nõuab ja võimaldab (võttes arvesse direktiivi eesmärke ja III lisas loetletud kriteeriume) esimeses küsimuses täpsustatud ja direktiivi II lisa loetellu kuuluva projekti keskkonnamõju hindamist?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/1, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/3, lk 151).