23.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 344/27


Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. oktoobri 2013. aasta otsus (Cour de cassation — Prantsusmaa eelotsusetaotlus) — Peter Pinckney versus KDG médiatech AG

(Kohtuasi C-170/12) (1)

(Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus - Lepinguväline kahju - Autori varalised õigused - Kaitstud teost reprodutseeriv andmekandja - Internetis avaldamine - Kahju tekkimise paiga kindlaksmääramine)

2013/C 344/45

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Peter Pinckney

Kostja: KDG médiatech AG

Ese

Eelotsusetaotlus — Cour de cassation — Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2001 L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 5 punkti 3 tõlgendamine — Siseriikliku kohtu pädevus lepinguvälise vastutuse küsimustes — Kriteeriumid selle „paiga” kindlaksmääramiseks, „kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda” — Autori varaliste õiguste rikkumine elektroonilise teabesisu avaldamisega või seda teabesisu taasesitava andmekandja müügikspakkumisega veebisaidil — Avalikkusele suunatud teabesisu

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et kui autori varalisi õigusi, mis on kaitstud selles liikmesriigis, kus kohtusse pöörduti, on väidetavalt rikutud, siis on see kohus pädev lahendama kahjunõuet, mille teose autor on esitanud teises liikmesriigis asutatud äriühingu vastu, kes on selles teises liikmesriigis reprodutseerinud selle teose andmekandjale, mida müüvad kolmandas liikmesriigis asutatud äriühingud veebilehe kaudu, millele on juurdepääs ka nimetatud kohtu tööpiirkonnas. Nimetatud kohus on pädev tuvastama vaid oma asukohaliikmesriigis tekitatud kahju.


(1)  ELT C 174, 16.6.2012.