17.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/19


30. detsembril 2011 esitatud hagi — TV2/Danmark versus komisjon

(Kohtuasi T-674/11)

2012/C 80/34

Kohtumenetluse keel: taani

Pooled

Hageja: TV2/Danmark (Odense, Taani) (esindaja: O. Koktvedgaard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 20. aprilli 2011. aasta otsus meetme C 2/03 kohta, mida Taani on võtnud ettevõtja TV2/Danmark kasuks, osas, kus leitakse, et uuritud meetmed on riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses (otsuse põhjendused 101 ja 153 ning resolutiivosa artikkel 1).

teise võimalusena tühistada komisjoni 20. aprilli 2011. aasta otsus meetme C 2/03 kohta, mida Taani on võtnud ettevõtja TV2/Danmark kasuks, kuivõrd selles järeldatakse, et:

uuritud meetmed on riigiabi, millest seetõttu pidi teatatama (otsuse põhjendus 154 ja resolutiivosa artikkel 1);

listentsitasud, mis aastatel 1997-2002 kanti TV2 kaudu piirkondlikele jaamadele, oli TV2-le riigiabi (otsuse põhjendus 194); ja

TV2 fondi kaudu TV2-le üle kantud 1995. ja 1996. aasta reklaamitulu on TV2-le riigiabi (põhjendused 90, 92, 193 ja 195 koos tabeliga 1).

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus ELTL artikli 107 lõikega 1, artikliga 14 ja Amsterdami protokolliga. Hageja väidab, et:

ta ei saanud riigiabi, kuna uuritud meetmed ei olnud TV2/Danmarkile soodsad ELTL artikli 107 tähenduses, vaid olid üksnes kompensatsiooniks TV2/Danmark pakutud avalike teenuste eest.

Hageja väidab, et komisjon ei kohaldanud Altmarki kohtuotsuses kehtestatud tingimusi vastavalt nende sisule ja eesmärgile, ning leidis vääralt, et Altmarki teine ja neljas tingimus ei olnud täidetud.

TV2/Danmarkile litsentsitasude ja ettevõtte tulumaksu vabastuse näol antud väidetav riigiabi ei moodustanud uut riigiabi määruse nr 659/1999 (1) tähenduses, kuina need korraldused toimusid enne Taani liitumist EL-iga;

aastatel 1997-2002 TV2/Danmarki kaudu piirkondlikele jaamadele kantud litsentsitasusid ei saa liigitada TV2/Danmarkile antud riigiabina, kuna TV2/Danmark ei olnud nende vahendite tegelik saaja; ja

vahendid, mis TV2 Reklame A/S-lt TV2 fondi kaudu kanti TV2/Danmarkile, tulenesid reklaamimüügist ega moodustanud riigiabi, kuna see oli tasu TV2/Danmarki reklaamiülekannete eest TV2/Danmarki ringhäälinguvõrgus.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad (ELTL artikli 108) kohaldamiseks (EÜT 1999 L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).