10.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 269/52


1. juulil 2011 esitatud hagi — Restoin versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT)

(Kohtuasi T-356/11)

2011/C 269/116

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christian Restoin (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Alcaraz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 14. aprilli 2011. aasta (asi R 1430/2010-4) otsus;

mõista Christian Restoini kantud kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „EQUIPMENT” kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 14, 18, 25 ja 35 — taotlus nr 8 722 076.

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna taotletud tähis on eristusvõimeline lähtuvalt sellest, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub ja lähtuvalt kaupadest ja teenustest, mille osas registreerimist taotleti; nimetatud määruse artikli 75 rikkumine, kuna apellatsioonikoja põhjendus ei saa olla üldine, sest asjaomased kaubad ei olnud niivõrd sarnased ning see põhjendus ei ole asjakohane.