6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/36


9. juunil 2011 esitatud hagi — Portovesme versus komisjon

(Kohtuasi T-291/11)

2011/C 232/63

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Portovesme Srl (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati ja A. Vinci

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada ELTL artikli 267 alusel õigusvastaseks Euroopa Komisjoni 23. veebruari 2011. aasta otsus, mis puudutab riigiabi nr C 38/B/2004 (endine NN 58/2004) ja nr C 13/2006 (endine N587/2005), mida Itaalia andis teiste seas hagejale ning seega tühistada nimetatud otsus tervikuna või osas, mida peetakse mõistlikuks;

teise võimalusena ja vaid juhul, kui punktis 1 toodud nõuet ei rahuldata, kinnitada otsuse õigusvastasust ja see tühistada osas, milles sellega kohustatakse abi tagasi nõudma, kuna see on vastuolus õiguspärase ootuse kaitse üldpõhimõttega;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt, kusjuures hageja jätab endale õiguse esitada eraldi kahju hüvitamise nõue.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja 11 väidet.

1.

Esimene väide, mis käsitleb õiguskindluse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumist ning määruse nr 659/1999 (1) artiklite 4, 7, 10 ja 14 rikkumist

Argumendid väite põhjenduseks: otsus tehti ligi kuus ja pool aastat pärast ametliku uurimismenetluse algatamist.

2.

Teine väide, mis puudutab aluseks võetud õigusliku raamistiku ebaõiget või mittetäielikku koostamist ning sellest tulenevat hoolsus- ja erapooletuse kohustuse rikkumist

Argumendid väite põhjenduseks: ühisturuga kokkusobimatuse otsus põhineb faktiliste ja õiguslike asjaolude lünklikul ja ebaõigel kokkuvõttel, mistõttu on komisjon rikkunud hoolsus- ja erapooletuse kohustust, millest ta oleks pidanud juhinduma.

3.

Kolmas väide, mis puudutab Portovesme ja Alcoa Trasformazioni ebamõistlikku ebavõrdset kohtlemist

Argumendid väite põhjenduseks: teisi äriühinguid puudutava otsusega tunnistas komisjon õiguspäraseks sama režiimi, mis nüüd on hageja suhtes ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud, mistõttu on neid kahte äriühingut ebamõistlikult ebavõrdselt koheldud.

4.

Neljas väide ELTL artikli 107 lõike 1 kohase abi olemasolu kohta

Argumendid väite põhjenduseks: Itaalia riik määras hagejale soodustariifi eesmärgiga lõpetada põhjendamatult ebasoodus olukord ning leevendada elektrienergia tarbimisest tulenevaid ebamõistlikke kulutusi, mis tulenevad saarte võrgu ebapiisavast ühendusest riikliku võrguga. Sellest tulenevalt ei olnud täidetud majandusliku eelise ja meetme valikulise laadi tingimused. Peale selle oli tasandusfondi toetus vaid võimalus ning seetõttu ei saa kõnealust meedet kvalifitseerida riigilt pärineva ressursina. Lõpuks ei saa see meede mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust, sest tsingiturul puuduvad ühendusesisesed vood.

5.

Viies väide, mis puudutab vaidlustatud otsuse aluseks olevate eelduste ebaõigsust

Argumendid väite põhjenduseks: otsus põhineb vääral eeldusel, et abi viis energiaturu tasakaalust välja, samas kui režiimiga on hõlmatud raskemetalliturg.

6.

Kuues väide, mis käsitleb meetme kvalifitseerimist uue või olemasoleva abina

Argumendid väite põhjenduseks: kõnealuse soodsama kohtlemise oleks pidanud kvalifitseerima olemasoleva abina, kuna komisjon on selle varasema otsusega ühisturuga kokkusobivaks tunnistanud.

7.

Seitsmes väide, mis puudutab abi kokkusobivust ühisturuga

Argumendid väite põhjenduseks: komisjon ei võtnud arvesse asjaolu, et kõnealune meede aitas asjaomases piirkonnas tagada tööturu jätkusuutliku arengu.

8.

Kaheksas väide, mis puudutab EÜ artiklite 2, 3, 5 ja 12 rikkumist ning ühenduse institutsioonide tegevuses võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimata jätmist

Argumendid väite põhjenduseks: vaidlustatud otsusega keelati õigusvastaselt riigiabi süsteem, mille eesmärk oli kõrvaldada raske diskrimineerimise olukord Itaalia ja Euroopa raskemetallitootjate vahel.

9.

Üheksas väide, mis käsitleb ELTL artikli 174 rikkumist ning D lisa ja saarealasid käsitleva deklaratsiooni nr 30 rikkumist

Argumendid väite põhjenduseks: komisjon ei võtnud arvesse saarealade struktuurilisi puudujääke ja nende turu puudujääke.

10.

Kümnes väide, mis puudutab menetlust reguleerivate normide (ELTL artikli 107 lõike 3 punktid a, b ja c) rikkumist ning 1998. aasta regionaalabi suuniste väära kohaldamist ja 2007–2013. aastate suuniste kohaldamata jätmist

Argumendid väite põhjenduseks: komisjon ei täitnud kohustust kontrollida õigesti abi kokkusobivust ühisturuga.

11.

Üheteistkümnes väide, mis käsitleb õiguspärase ootuse põhimõtet

Argumendid väite põhjenduseks: komisjon ei võtnud arvesse asjaolu, et hagejat hõlmav režiim oli juba varasema otsusega tunnistatud ühisturuga kokkusobivaks, ega seda, et kõnealuse režiimi kohta ei olnud asjaomasest otsusest alates 15 aasta jooksul tõstatatud ühtegi küsimust, ega sellest hageja õiguspärase ootuse suhtes tulenevat.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).