26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/46


Üldkohtu 19. oktoobri 2012. aasta määrus — Ellinika Nafpigeia ja Hoern versus komisjon

(Kohtuasi T-466/11) (1)

(Tühistamishagi - Riigiabi - Laevaehitus - Kreeka ametiasutuste poolt teatavale laevatehasele antud abi - Komisjoni otsuse, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma, rakendusmeetmed - Vastuvõetamatus)

2013/C 26/91

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Kreeka) ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid K Chrysogonos ja A. Mitsis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja M. Konstantinidis)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 1. detsembri 2010. aasta kiri K(2010) 8274 lõplik „Riigiabi CR 16/2004 — keelava otsuse rakendamine ja äriühingule [Ellinika Nafpigeia AE] antud abi tagasinõudmine — Kreeka viide ELTL artikli 346 lõike 1 punktile b ja menetlus ELTL artikli 348 lõike 1 alusel”, mida on täiendatud dokumentide ja muude toimiku elementidega, millest hagejad said osaliselt teada 2011. aasta juunis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas menetlusse astumise taotluse kohta otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

3.

Jätta Ellinika Nafpigeia AE ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas’e, kes esitas menetlusse astumise taotluse, kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 331, 12.11.2011.