26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/42


Üldkohtu 5. detsembri 2012. aasta otsus — Consorzio vino Chianti Classico versus Siseturu Ühtlustamise Amet — FFR (F.F.R.)

(Kohtuasi T-143/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi „F.F.R.” taotlus - Varasemad siseriiklikud kujutismärgid CHIANTI CLASSICO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

2013/C 26/80

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Corona, G. Ciccone ja A. Loffredo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: V. Melgar ja G. Mannucci, hiljem V. Melgar ja D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Prantsusmaa)

Ese

Hagi, mis on esitatud ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 10. jaanuari 2011. aasta otsuse (asi R 43/2010-4) peale, mis käsitleb Consorzio vino Chianti Classico ja Fédération française de rugby (FFR) vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 10. jaanuari 2011. aasta otsus (asi R 43/2010-4) osas, milles apellatsioonikoda lükkas vastulause tagasi osas, milles see põhines nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõikel 5.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Consorzio vino Chianti Classicol ja Siseturu Ühtlustamise Ametil Üldkohtu menetluses tekkinud kulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 152, 21.5.2011.