8.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 48/32


Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsus – Cathay Pacific Airways versus komisjon

(Kohtuasi T-38/11) (1)

((Konkurents - Kartellid - Euroopa lennulastiturg - Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus lennulastiteenuste paljude hinnaelementide (kütuse lisatasu ja ohutuse lisatasu sisseviimine, lisatasudelt vahendustasu maksmisest keeldumine) puhul - ELTL artikkel 101, EMP lepingu artikkel 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikkel 8 - Põhjendamiskohustus))

(2016/C 048/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong Kong, Hiina) (esindajad: D. Vaughan, QC, barrister R. Kreisberger, advokaat B. Bär-Bouyssière ja solicitor M. Rees, hiljem D. Vaughan, R. Kreisberger ja M. Rees)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Noë, N. von Lingen ja J. Bourke, hiljem A. Dawes, keda abistas barrister J. Holmes)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 9. novembri 2010. aasta otsus K(2010) 7694 (lõplik) ELTL artiklis 101, EMP lepingu artiklis 53 ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artiklis 8 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39258 – lennulastiteenused) hagejat puudutavas osas ja teise võimalusena vähendada hagejale määratud trahvi summat.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 9. novembri 2010. aasta otsuse K(2010) 7694 (lõplik) ELTL artiklis 101, EMP lepingu artiklis 53 ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artiklis 8 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/39258 – lennulastiteenused) artiklid 2, 3 ja 5 Cathay Pacific Airways Ltd-d puudutavas osas.

2.

Mõista Euroopa Komisjonilt välja Cathay Pacific Airways’i kohtukulud ja jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 72, 5.3.2011.