26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/41


Üldkohtu 11. detsembri 2012. aasta otsus — Sina Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-15/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Põhjendamiskohustus)

2013/C 26/79

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sina Bank (Teheran, Iraan) (esindajad: advokaadid B. Mettetal ja C. Wucher-North)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja G. Marhic)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja M. Konstantinidis)

Ese

Ühelt poolt nõue tühistada esiteks nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (ELT L 281, lk 1), VIII lisa hagejat puudutavas osas, ja teiseks hagejat käsitlevat nõukogu „otsust sisaldav”28. oktoobri 2010. aasta kiri, ning teiselt poolt nõue tunnistada hageja suhtes kohaldamatuks esiteks nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39), II lisa, nagu see on toodud nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsuses 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413 (ELT L 281, lk 81), niivõrd kui see puudutab hagejat, teiseks määruse nr 961/2010 artikli 16 lõige 2, ja kolmandaks otsuse 2010/413 artikli 20 lõike 1 punkt b.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, II lisa, nagu see on toodud nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsuses 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413, ja nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007, VIII lisa osas, milles need puudutavad Sina Banki.

2.

Jätta otsuse 2010/413 II lisa, nagu see on toodud otsuses 2010/644, tagajärjed Sina Banki suhtes kehtima kuni määruse nr 961/2010 VIII lisa tühistamise jõustumiseni.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Mõista nõukogult välja kaks kolmandikku Sina Banki kohtukuludest ja jätta tema kanda kaks kolmandikku tema enda kohtukuludest.

5.

Jätta üks kolmandik Sina Banki kohtukuludest tema enda kanda ning mõista temalt välja üks kolmandik nõukogu kohtukuludest.

6.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 72, 5.3.2011.