AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

8. september 2011

Kohtuasi F-51/11 R

Dimitrios Pachtitis

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Kohaldamise peatamise taotlus

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D. Pachtitis palub peatada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) 14. veebruari 2011. aasta otsuse kohaldamine, millega paluti tal uuesti läbida avaliku konkursi EPSO/AD/77/06 eelvaliku testid, ning mis võeti vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 15. juuni 2010. aasta otsuse kohtuasjas F-35/08: Pachtitis vs. komisjon (mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtule, kohtuasi T-361/10 P) täitmiseks.

Otsus:      Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Vastuvõetavuse tingimused – Põhimenetluses lahendatava hagi prima facie vastuvõetavus

(ELTL artikkel 278; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

3.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Ettevalmistav akt

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

4.      Tühistamishagi – Hagi, mis on esitatud otsuse peale, millega kinnitatakse tähtaegselt vaidlustamata otsus – Vastuvõetamatus

1.      Taotluse kiireloomulisuse ja esmapilgul ilmnenud põhjendatusega (fumus boni iuris) seotud tingimused on kumulatiivsed, mistõttu tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jätta rahuldamata, kui mõni nendest ei ole täidetud. Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik kaalub vajaduse korral ka asjas esinevaid huve.

Sellise koosmõju hindamise puhul on ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul ulatuslik kaalutlusõigus ja ta võib konkreetsete asjaolude alusel vabalt otsustada, kuidas ja mis järjekorras nende erinevate eelduste esinemist tuleb kontrollida, kuna ükski õigusnorm ei määra, millises korras peab kohtunik otsustama ajutiste meetmete võtmise vajalikkuse üle.

(vt punktid 15 ja 16)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. september 1999, kohtuasi T-173/99 R: Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (punkt 18).

Avaliku Teenistuse Kohus: 3. juuli 2008, kohtuasi F-52/08 R: Plasa vs. komisjon (punktid 21 ja 22 ning seal viidatud kohtupraktika).

2.      Põhimenetluses lahendatava hagi vastuvõetavuse küsimust ei tohi põhimõtteliselt analüüsida ajutiste meetmete kohaldamise menetluses, vaid selle peab lahendama hagi raames, välja arvatud siis, kui hagi näib esmapilgul olevat ilmselgelt vastuvõetamatu. Kui vastuvõetavus ei ole prima facie täielikult välistatud, siis tähendaks selle üle ajutiste meetmete kohaldamise staadiumis otsustamine seda, et otsustataks ette ära Avaliku Teenistuse Kohtu otsus põhikohtumenetluses lahendatavas asjas.

(vt punkt 17)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 4. veebruar 1999, kohtuasi T-196/98 R: Peña Abizanda jt vs. komisjon (punkt 10 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. detsember 2006, kohtuasi F-120/06 R: Dálnoky vs. komisjon (punkt 41).

3.      Pelk kutse läbida konkursi eelvaliku testid ei kujuta endast isikut kahjustavat meedet, kuna see ei mõjuta kandidaadi võimalust asjaomaseid teste läbida ning saada konkursi katsete läbimisel hindeid, mis võimaldavad tema kandmise reservnimekirja.

(vt punkt 21)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 22. juuni 1990, liidetud kohtuasjad T-32/89 ja T-39/89: Marcopoulos vs. Euroopa Kohus (punkt 22).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. september 2009, kohtuasi F-22/05 RENV: Neophytou vs. komisjon (punkt 71).

4.      Tühistamishagi otsuse peale, millega vaid kinnitatakse varasemat, tähtajaks vaidlustamata otsust, ei ole vastuvõetav. Otsus üksnes kinnitab varasemat otsust, kui selles ei sisaldu varasema aktiga võrreldes ühtegi uut elementi ning kui enne selle vastuvõtmist ei analüüsitud uuesti varasema akti adressaadi olukorda.

(vt punkt 28)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. märts 1978, kohtuasi 54/77: Herpels vs. komisjon (punktid 11–14); 10. detsember 1980, kohtuasi 23/80: Grasselli vs. komisjon (punkt 18).

Esimese Astme Kohus: 26. oktoober 2000, liidetud kohtuasjad T-83/99–T-85/99: Ripa di Meana jt vs. parlament (punktid 33 ja 34).

Avaliku Teenistuse Kohus: 19.detsember 2006, kohtuasi F-78/06: Suhadolnik vs. Euroopa Kohus (punktid 31 ja 32); 15. juuli 2008, kohtuasi F-28/08: Pouzol vs. kontrollikoda (punkt 45).