12.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 331/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Bíróság (Ungari) 27. juulil 2011 — Erika Jőrös versus Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Kohtuasi C-397/11)

2011/C 331/09

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Erika Jőrös

Vastustaja: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi kohtu menetlus on kooskõlas direktiivi 93/13/EMÜ (1) artikli 7 lõikega 1, kui kohus hindab ka poolte sellekohase eraldi nõude puudumisel lepingu, mille kohta hagi on esitatud, mõne tüüptingimuse kehtetust, kui ta leiab, et see on ebaõiglane?

2.

Kas liikmesriigi kohtul tuleb tarbija hagi alusel alustatud menetlus läbi viia vastavalt 1. punktis esitatule ka siis, kui lepingu kehtetuks tunnistamine selle tüüptingimuse ebaõiglase olemuse tõttu kuuluks kannatanud poole sellekohase hagi esitamisel mitte kohaliku kohtu, vaid sellest kõrgema astme kohtu pädevusse?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas liikmesriigi kohus võib lepingu tüüptingimuse väidetavat ebaõiglast olemust hinnata ka teise astme menetluses, kui esimese astme menetluses ei ole sellist hindamist läbi viidud ning siseriiklike õigusnormide kohaselt ei saa apellatsioonimenetluses uusi asjaolusid ja tõendeid üldreeglina enam arvesse võtta?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).