10.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 269/28


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 27. juunil 2011 — Rainer Reimann versus Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Kohtuasi C-317/11)

2011/C 269/53

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa).

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Rainer Reimann

Vastustaja: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selline siseriiklik õigusnorm, nagu sisaldub Bundesurlaubsgesetz’i (Saksamaa puhkuseseadus, BUrlG) § 13 lõikes 2, mis lubab kollektiivlepingu alusel lühendada teatavates sektorites iga-aastase neljanädalase põhipuhkuse kestust, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 31 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (1) artikli 7 lõikega 1?

2.

Kas selline siseriiklikus kollektiivlepingus sätestatud kord, nagu sisaldub Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe’s (ehitustööstuse üleriigiline kollektiivleping), mille kohaselt puudub töötajal õigus puhkusele neil aastatel, mil tema töötasu brutosumma jääb haigusest tulenevalt teatavast summast väiksemaks, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 31 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 7 lõikega 1?

3.

Kui esimesele ja teisele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

kas selline õigusnorm, nagu sisaldub BUrlG § 13 lõikes 2, ei kuulu kohaldamisele?

4.

Kui esimesele kolmele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

kas esineb õiguspärane ootus BUrlG § 13 lõikes 2 sisalduva õigusnormi ja ehitustööstuse üleriigilise kollektiivlepingu tingimuste kehtivuse osas ajal enne 1. detsembrit 2009, see tähendab enne Lissaboni lepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta jõustumist? Kas ehitustööstuse üleriigilise kollektiivlepingu pooltele tuleks anda tähtaeg, mille jooksul nad võivad kokku leppida uued tingimused?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).