6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/16


19. mail 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(Kohtuasi C-241/11)

2011/C 232/27

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja(d): Z. Malůšková, N. Yerrell ja K. Ph. Wojcik)

Kostja: Tšehhi Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Tšehhi Vabariik ei ole vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/41/EÜ (1) tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta artiklite 8, 9, 13, 15–18 ja artikli 20 lõigete 2–4 järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme, rikkudes seega selle direktiivi artikli 22 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, siis on Tšehhi Vabariik rikkunud otsusest kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik tulenevaid kohustusi ning on seega rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingust artiklist 260 tulenevaid kohustusi;

mõista Tšehhi Vabariigilt komisjoni „Euroopa Liidu omavahendite” kontole kandmiseks välja

põhisumma 5 644,80 eurot iga otsuses kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik nõutud meetmete võtmisega viivitatud päeva eest alates selle kohtuotsuse kuulutamisest 14. jaanuaril 2010

kuni käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamiseni, või

kuupäevani, mil Tšehhi Vabariik võtab otsuses kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik nõutud meetmed, kui see kuupäev on varasem käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamise kuupäevast, ja

karistusmakse summas 22 364,16 eurot iga otsuses kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik nõutud meetmete võtmisega viivitatud päeva eest alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni kuupäevani, mil Tšehhi Vabariik võtab otsuses kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik nõutud meetmed; ja

mõista kohtukulud välja Tšehhi Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Kohus tegi 14. jaanuaril 2010 otsuse kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik (2), milles ta leidis, et „kuna Tšehhi Vabariik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta artiklite 8, 9, 13, 15–18 ning artikli 20 lõigete 2–4 järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme, on ta rikkunud selle direktiivi artikli 22 lõikest 1 tulenevaid kohustusi”.

Tšehhi Vabariik ei ole komisjoni tänaseni teavitanud sellest, et ta on võtnud vastu direktiivi 2003/41/EÜ artiklite 8, 9, 13, 15–18 ning artikli 20 lõigete 2–4 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid, et täita seega selle direktiivi artikli 22 lõikest 1 tulenevad kohustused. Komisjon on seetõttu seisukohal, et Tšehhi Vabariik ei ole võtnud otsuses kohtuasjas C-343/08: komisjon vs. Tšehhi Vabariik nõutud meetmeid. Vastavalt ELTL artikli 260 lõikele 2, kui komisjon on arvamusel, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole võtnud vajalikke meetmeid kohtuotsuse täitmiseks, võib ta anda asja kohtusse ning seejuures ära näidata põhisumma või karistusmakse suuruse, mida ta peab asjaoludele vastavaks ja mille asjassepuutuv liikmesriik peab tasuma. Komisjoni teatises EL lepingu artikli 228 kohaldamise kohta (SEC/2005/1658) kehtestatud meetodi alusel palub komisjon Euroopa Kohtul mõista Tšehhi Vabariigilt välja põhisumma ja karistusmakse, nagu need on ära märgitud käesolevates nõuetes.


(1)  ELT 2003 L 235, lk 10; ELT eriväljaanne 05/04, lk 350.

(2)  Kohtulahendite kogumikus veel avaldamata.