19.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 89/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 21. jaanuaril 2011 — A Oy

(Kohtuasi C-33/11)

2011/C 89/21

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: A Oy

Vastustaja: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kuuenda käibemaksudirektiivi 77/388/EMÜ (1) artikli 15 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et määratlus „tasu eest peamiselt rahvusvahelistel liinidel tegutsev lennufirma” hõlmab ka selliseid kommertslennuettevõtjaid, kes peamiselt tasu eest osutavad rahvusvahelist lennutransporditeenust ettevõtjatele ja üksikisikutele?

2.

Kas kuuenda käibemaksudirektiivi 77/388/EMÜ artikli 15 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et selles sätestatud vabastus hõlmab vaid õhusõidukite tarnimist otse peamiselt tasu eest rahvusvahelist lennutransporditeenust osutavale lennuettevõtjale, või on selle vabastusega hõlmatud ka õhusõidukite tarnimine sellisele ettevõtjale, kes ise peamiselt tasu eest rahvusvahelist lennutransporditeenust ei osuta, kuid kes annab õhusõiduki üle kasutamiseks nimetatud tegevusalal tegutsevale isikule?

3.

Kas teisele küsimusele antava vastuse seisukohalt omab tähtsust see, et õhusõidukite omanik esitab õhusõidukite kasutamise eest arved tasumiseks oma füüsilisest isikust aktsionärile, kes kasutab ostetud õhusõidukeid peamiselt oma äritegevusega seotud eesmärkidel või eraviisilisteks lendudeks, kui võtta arvesse asjaolu, et lennuettevõtjal on olnud võimalus kasutada õhusõidukeid ka muude lendude jaoks?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1, ELT eriväljanne 09/01, lk 23)