12.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Palermo (Itaalia) 5. jaanuaril 2011 — Fabio Caronna suhtes algatatud kriminaalmenetlus

(Kohtuasi C-7/11)

2011/C 80/26

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Palermo

Põhikohtuasja pooled

Fabio Caronna

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selle direktiivi 2001/83/EÜ (1) artikli 77 lõikega 2 on mõeldud, et ravimite hulgimüügiks on luba vaja ka apteekritel või kavatses ühenduse seadusandja siiski apteekrid selle loa hankimisest vabastada, nagu tundub ilmnevat põhjendusest 36;

2.

kuidas tõlgendada õigesti ravimite hulgimüügiloa andmise norme, mis on sätestatud direktiivi artiklites 76–84, eriti mis puutub neisse nõuetesse, mida apteeker (kelle all mõeldakse füüsilist isikut, mitte äriühingut), kellel Itaalia õiguskord seega juba lubab ravimite jaemüügiga tegeleda, peab täitma, et tegeleda ka ravimite hulgimüügiga.


(1)  EÜT 2001, L 311, lk 67, ELT eriväljaanne 13/27,lk 69.