Keywords
Summary

Keywords

Kaupade vaba liikumine – Ühenduse transiit – Ühenduse välistransiit – Ajutiselt ladustatud kaup – Ühenduseväline kaup – Tollideklaratsiooni aktsepteerimine – Välistransiidiprotseduurile suunamise ja tollikäitlusviisi määramise hetk – Kauba vabastamise kuupäev

(Nõukogu määrus nr 2913/92, artikli 4 punkt 20, artikli 37 lõige 2, artiklid 50, 67, 73 ja artikli 82 lõige 1)

Summary

Määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (muudetud määrusega nr 648/2005) artikleid 50, 67 ja 73 tuleb tõlgendada nii, et ühenduseväline kaup, mille kohta on esitatud ühenduse välistransiidiprotseduurile suunamise deklaratsioon, mille toll on aktsepteerinud, ja millel on ajutiselt ladustatud kauba staatus, suunatakse tolliprotseduurile ja sellele määratakse seega tollikäitlusviis sel hetkel, mil asjaomane kaup vabastatakse.

Tolliseadustiku artiklis 67 on küll ette nähtud, et kui ei ole otseselt teisiti sätestatud, siis kuupäev, mida arvestatakse tolliprotseduuri, millele kaup on deklareeritud, kõiki sätteid kohaldades, on see kuupäev, kui toll tollideklaratsiooni aktsepteerib. Siiski ei piisa üksnes deklaratsiooni aktsepteerimisest ajutise ladustamise lõpetamiseks. Nimelt on tolliseadustiku artikli 37 lõikes 2 sätestatud, et ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup jääb tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub, ilma et see piiraks artikli 82 lõike 1 kohaldamist.

Mis puudutab vaidlusalust edastamist, siis kaup saab olla ühenduse välistransiidil vaid siis, kui kõik selle transiidi tingimused on täidetud. See, et tollil on vajadus või võimalus kohaldada kontrolli-, identifitseerimis- või tagatismeetmeid, ei võimalda tõdeda, et kõik ühenduse välistransiidiprotseduuri tingimused võivad olla täidetud üksnes tollideklaratsiooni aktsepteerimisega. Lisaks tuleneb asjaolu, et kaupa võib suunata ühenduse välistransiidiprotseduurile alles pärast selle kauba vabastamist, tolliseadustiku artikli 4 punktis 20 toodud määratlusest ning see säte rõhutab tõika, et tegemist on toiminguga, millega toll teeb kauba kättesaadavaks „eesmärkide jaoks, mis tulenevad tolliprotseduurist, millele kaup on suunatud”.

(vt punktid 40–42, 46, 53–55 ja resolutsioon)


Kohtuasi C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

versus

Codirex Expeditie BV

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden)

„Ühenduse tolliseadustik — Määrus (EMÜ) nr 2913/92 — Ajutiselt ladustatud kaup — Ühenduseväline kaup — Ühenduse välistransiidiprotseduur — Tollikäitlusviisi määramise hetk — Tollideklaratsiooni aktsepteerimine — Kauba vabastamine — Tollivõlg”

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 27. juuni 2013

Kaupade vaba liikumine – Ühenduse transiit – Ühenduse välistransiit – Ajutiselt ladustatud kaup – Ühenduseväline kaup – Tollideklaratsiooni aktsepteerimine – Välistransiidiprotseduurile suunamise ja tollikäitlusviisi määramise hetk – Kauba vabastamise kuupäev

(Nõukogu määrus nr 2913/92, artikli 4 punkt 20, artikli 37 lõige 2, artiklid 50, 67, 73 ja artikli 82 lõige 1)

Määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (muudetud määrusega nr 648/2005) artikleid 50, 67 ja 73 tuleb tõlgendada nii, et ühenduseväline kaup, mille kohta on esitatud ühenduse välistransiidiprotseduurile suunamise deklaratsioon, mille toll on aktsepteerinud, ja millel on ajutiselt ladustatud kauba staatus, suunatakse tolliprotseduurile ja sellele määratakse seega tollikäitlusviis sel hetkel, mil asjaomane kaup vabastatakse.

Tolliseadustiku artiklis 67 on küll ette nähtud, et kui ei ole otseselt teisiti sätestatud, siis kuupäev, mida arvestatakse tolliprotseduuri, millele kaup on deklareeritud, kõiki sätteid kohaldades, on see kuupäev, kui toll tollideklaratsiooni aktsepteerib. Siiski ei piisa üksnes deklaratsiooni aktsepteerimisest ajutise ladustamise lõpetamiseks. Nimelt on tolliseadustiku artikli 37 lõikes 2 sätestatud, et ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup jääb tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub, ilma et see piiraks artikli 82 lõike 1 kohaldamist.

Mis puudutab vaidlusalust edastamist, siis kaup saab olla ühenduse välistransiidil vaid siis, kui kõik selle transiidi tingimused on täidetud. See, et tollil on vajadus või võimalus kohaldada kontrolli-, identifitseerimis- või tagatismeetmeid, ei võimalda tõdeda, et kõik ühenduse välistransiidiprotseduuri tingimused võivad olla täidetud üksnes tollideklaratsiooni aktsepteerimisega. Lisaks tuleneb asjaolu, et kaupa võib suunata ühenduse välistransiidiprotseduurile alles pärast selle kauba vabastamist, tolliseadustiku artikli 4 punktis 20 toodud määratlusest ning see säte rõhutab tõika, et tegemist on toiminguga, millega toll teeb kauba kättesaadavaks „eesmärkide jaoks, mis tulenevad tolliprotseduurist, millele kaup on suunatud”.

(vt punktid 40–42, 46, 53–55 ja resolutsioon)