4.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 235/5


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. märtsi 2012. aasta määrus — Maurice Emram versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Guccio Gucci SpA

(Kohtuasi C-354/11) (1)

(Apellatsioonkaebus - Kodukorra artikkel 119 - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Ühendkuse kujutismärgi G taotlus - Kaubamärgid)

2012/C 235/07

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maurice Emram (esindaja: advokaat M. Benavï)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral), Guccio Gucci SpA (esindaja: avvocato F. Jacobacci)

Ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Üldkohtu (teine koda) 10. mai 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-187/10: Emram vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, millega jäeti rahuldamata hagi, mis esitati Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 11. veebruari 2010. aasta otsuse peale (juhtum R 1281/2008-1), mis tehti Guccio Gucci SpA ja Maurice Emrami vahelises vastulausemenetluses — Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 8 lõike 1 punkt b — Ühenduse kujutismärgi G taotlus — Segiajamise tõenäosus — Tõendite moonutamine — Eristusvõime väär hindamine — Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja M. Emramilt.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.