25.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 260/22


26. juulil 2010 esitatud hagi — Three-N-Products Private versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Shah (AYUURI NATURAL)

(Kohtuasi T-313/10)

()

2010/C 260/30

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, India) (esindaja: C. Jäger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: S Shah, A Shah, M Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Ühendkuningriik)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 1. juuni 2010. aasta (asi R 1005/2009-4) otsus;

kohustada kostjat kinnitama Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vastulausete osakonna 2. juuni 2009. aasta otsust ja lükata ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 5 805 387 tervikuna tagasi;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt;

mõista apellatsioonikojas ja vastulausete osakonnas toimunud menetluse kulud, välja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas juhul, kui ta astub käesolevas asjas menetlusse.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „AYUURI NATURAL” kaupadele klassides 3 ja 5.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse kujutismärk „Ayur” nr 2 996 098, mis on registreeritud muu hulgas kaupade jaoks klassides 3 ja 5; ühenduse sõnamärk „AYUR” nr 5 429 469, mis on registreeritud muu hulgas kaupade jaoks klassides 3 ja 5.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause ja lükata registreerimistaotlus tervikuna tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada apellatsioonkaebus, tühistada vaidlustatud otsus ja jätta vastulause rahuldamata.

Väited: Hageja esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks kaks väidet.

Hageja väidab esimeses väites, et vaidlustatud otsus rikub määruse (EÜ) nr 207/2009 artikleid 7 ja 8, kuna apellatsioonikoda tegi vea, kui ta tuvastas, et ei esine varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosust ja varasemal kaubamärgil on käsitletavate kaupadega seoseid loov kaastähendus, mis vähendab varasema kaubamärgi eristusvõimet.

Hageja väidab teises väites, et vaidlustatud otsus rikub määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 65 lõiget 2, kuna apellatsioonikoda ületas oma kaalutlusõiguse piire, kui ta otsustas, et vaidlustatud otsus ei ole objektiivne ja sellel puudub õiguslik alus.