Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2010. aasta määrus – Goncharov vs. Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi C‑156/10 P)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Akronüümidest koosnevad kaubamärgid – Varasem kaubamärk DSB – Sõnamärk DSBW – Vastulausemenetlus – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse hindamine – Visuaalne sarnasus – Häälduse sarnasus – Vastuvõetamatus – Faktiliste asjaolude hindamine

Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral (ELTL artikli 256 lõike 1 teine lõik; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punkt 38)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 21. jaanuari 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑34/07: Goncharov vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DSB (DSBW), millega Üldkohus jättis rahuldamata hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 4. detsembri 2006. aasta otsuse peale, millega keelduti registreerimast sõnalist tähist DSBW teatud teenustele klassides 39, 41 ja 43 ühenduse kaubamärgina ja rahuldati varasema ühenduse sõnamärgi DSB omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Segiajamise tõenäosuse hindamisel akronüümidest koosnevate kaubamärkide iseärasuste arvesse võtmata jätmine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja K. Goncharovilt.