5.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 72/11


16. detsembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-596/10)

2011/C 72/18

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Dintilhac ja M. Afonso)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Prantsuse Vabariik kohaldab vähendatud käibemaksumäära hobuslastega ja eelkõige hobustega seotud tehingutele, kui need loomad ei ole mõeldud kasutamiseks toiduainete valmistamisel või põllumajandustootmises, on kõnealune liikmesriik rikkunud käibemaksudirektiivi (1) artiklitest 96–99 ja III lisast tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab oma hagi põhjendamiseks kaks etteheidet, mis puudutavad käibemaksudirektiivi rikkumist siseriiklike õigusnormidega, mille alusel maksustatakse esiteks 5,5-protsendilise vähendatud maksumääraga tehinguid, mis ei kuulu direktiivi III lisas nimetatud erandite hulka, ning teiseks teatud tehinguid 2,1-protsendilise vähendatud maksumääraga.

Esimeses etteheites märgib hageja, et lisaks sellele, et elushobuselistega seotud tehingutele kohaldatakse 5,5-protsendilist vähendatud maksumäära, tegemata vahet vastavalt nende kasutusotstarbele, on Prantsuse õigusnormides ette nähtud veel muidki sätteid, mis ei ole kooskõlas käibemaksudirektiiviga ning eelkõige direktiivi III lisa punktidega 1 ja 11.

Teises etteheites toob komisjon esile kostja halduspraktika, mis seisneb 2,1-protsendilise vähendatud maksumäära kohaldamises juhul, kui isikutele, kes ei ole käibemaksukohustuslased, müüakse elusloomi, kes ei ole mõeldud kasutamiseks liha- ja vorstitootmises, see tähendab eelkõige ratsa-, võistlus-, vaba aja või koolihobuseid.


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).