18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/36


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 25. oktoobril 2010 — DR; TV2 Danmark A/S versus NCB

(Kohtuasi C-510/10)

()

2010/C 346/63

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: DR; TV2 Danmark A/S

Kostja: NCB

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 5 lõike 2 punkti d mõistet „oma vahenditega” ja selle direktiiv preambuli põhjenduse 41 määratlust „ringhäälinguorganisatsiooni nimel ja vastutusel” tuleb tõlgendada siseriiklikust õigusest või Euroopa Liidu õigusest lähtudes?

2.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti d sõnastus on „ringhäälinguorganisatsiooni nimel ja vastutusel” näiteks taani- inglis- ja prantsuskeelse sõnastuse põhjal või „ringhäälinguorganisatsiooni nimel või vastutusel” näiteks saksakeelse sõnastuse põhjal?

3.

Kui esimeses küsimuses viidatud mõistet ja määratlust tuleb tõlgendada Euroopa Liidu õigusest lähtudes, siis millistest kriteeriumidest peab lähtuma siseriiklik kohus, hinnates konkreetselt seda, kas ringhäälinguorganisatsiooni poolt ülekandmiseks kolmanda isiku (edaspidi „tootja”) poolt tehtud salvestus tehti „oma vahenditega” ja „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, nii et salvestus on hõlmatud direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis d ette nähtud erandiga?

Seoses kolmanda küsimusega nõuavad vastust eelkõige järgmised küsimused:

a)

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti d mõistet „oma vahendid” tuleb mõista nii, et ringhäälinguorganisatsiooni ülekannetes kasutamiseks tootja poolt tehtud salvestus on hõlmatud artikli 5 lõike 2 punktis d ette nähtud erandiga ainult siis, kui ringhäälinguorganisatsioon vastutab suhetes kolmandate isikutega selle salvestusega seotud tootja toimingute eest nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda toimingutega?

b)

Kas tingimus, et salvestus peab olema tehtud „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, on täidetud siis, kui ringhäälinguorganisatsioon on tellinud tootjalt salvestuse tegemise selleks, et ringhäälinguorganisatsioon saaks kõnealust salvestust üle kanda, tingimusel et ringhäälinguorganisatsioonil on kõnealuse salvestuse edastamise õigus?

Kas kolmanda küsimuse punktile b vastamisel võib arvesse võtta järgmisi asjaolusid, või peab nendega arvestama, ning kui see nii on, siis millist tähtsust need omavad:

i)

Kas lõpliku ja määrava kunstilist külge/toimetamist puudutava otsuse tellitud saate kohta teeb pooltevahelise kokkuleppe põhjal ringhäälinguorganisatsioon või tootja.

ii)

Kas salvestust puudutavate tootja kohustustega seoses lasub vastutus suhetes kolmandate isikutega ringhäälinguorganisatsioonil nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda toimingutega.

iii)

Kas tootjal on ringhäälinguorganisatsiooniga sõlmitud kokkuleppe alusel lepinguline kohustus anda kõnealune saade ringhäälinguorganisatsioonile üle kokkulepitud hinna eest ja katta selle hinna arvelt kõik salvestuse tegemisega seotud kulud.

iv)

Kas suhetes kolmandate isikutega lasub vastutus salvestuse eest ringhäälinguorganisatsioonil või tootjal.

c)

Kas tingimus, mille kohaselt peab salvestus olema tehtud „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, on täidetud siis, kui ringhäälinguorganisatsioon on tootjalt tellinud salvestuse tegemise selleks, et ringhäälinguorganisatsioon saaks kõnealust salvestust üle kanda — tingimusel, et kõnealusel ringhäälinguorganisatsioonil on selle salvestise edastamise õigus —, juhul kui ringhäälinguorganisatsiooniga sõlmitud, salvestust käsitleva kokkuleppe alusel on tootja enda kanda võtnud rahalise ja õigusliku vastutuse (i) kõigi salvestusega seotud kulude kandmise eest eelnevalt kokku lepitud tasu eest, (ii) õiguste omandamise eest ja (iii) ettenägematute asjaolude eest, sh viivitus salvestuse tegemisel ja lepingu rikkumine, kuid ringhäälinguorganisatsioon ei vastuta suhetes kolmandate isikutega salvestust puudutavate tootja kohustuste eest nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda tegevusega?


(1)  EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljanne 17/01, lk 230.