3.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Hispaania) 7. aprillil 2010 — Francisco Javier Rosado Santana versus Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Kohtuasi C-177/10)

2010/C 179/27

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Francisco Javier Rosado Santana

Vastustaja: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Eelotsuse küsimused

1.

Kas [nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, (1)] tuleb tõlgendada nii, et arvestades, et liidu ühe liikmesriigi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus on otsustanud, et selle riigi koosseisuvälistele teenistujatele ja ametnikele erinevate õiguste kehtestamine ei pruugi olla tema põhiseaduse vastane, välistab see tingimata viidatud ühenduse õigusnormide kohaldamise selle riigi avalikus teenistuses?

2.

Kas kõnealust direktiivi tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriigi kohus tõlgendab võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid nii, et see välistab üldiselt nende põhimõtete kohaldamisalast koosseisuväliste teenistujate ja ametnike võrdse kohtlemise?

3.

Kas [direktiivi] klauslit [4] tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui ametnikuks saamisel ja konkreetsemalt tasustamisel, teenistusastme määramisel või edutamisel ei võeta omandatud tööstaažina arvesse koosseisuvälise teenistujana töötamist?

4.

Kas kõnealune klausel kohustab tõlgendama siseriiklike õigusnorme nii, et need ei jäta ametnike teenistusaja arvestusest välja nende teenistusaega ajutise töösuhte alusel?

5.

Kas kõnealust klauslit tuleb tõlgendada nii, et kuigi avaliku konkursikutse tingimused on avaldatud ja asjaomane isik ei ole neid vaidlustanud, on siseriiklik kohus kohustatud kontrollima, kas need on ühenduse õigusnormidega vastuolus, ja kui ta on selleks kohustatud, siis sel juhul, kas ta peab jätma need tingimused või nende aluseks oleva siseriikliku õigusnormi kohaldamata, kuivõrd need on nimetatud klausliga vastuolus?


(1)  EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.