17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/24


28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-48/10)

2010/C 100/35

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindaja: A. Alcover San Pedro)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et pädevad asutused hoolitsevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiivi 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (1) (IPPC direktiiv) artiklite 6 ja 8 kohaste lubade abil või tingimuste uuesti läbivaatamise või vajaduse korral nende ajakohastamise abil selle eest, et olemasolevad käitised tegutsevad vastavuses artiklite 3, 7, 9, 10 ja 13, artikli 14 punktide a ja b ning artikli 15 lõike 2 nõuetega hiljemalt 30. oktoobril 2007, ilma et see piiraks ühenduse erisätete kohaldamist, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad nimetatud direktiivi artikli 5 lõikest 1;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2008/1/EÜ artikli 5 lõike 1 kohaselt möödus kompleksse keskkonnaloa andmise abil olemasolevate käitiste IPPC direktiivi nõuetega kooskõlla viimise kohustuse täitmise tähtaeg 30. oktoobril 2007.

Sel kuupäeval jätkasid Hispaanias mitmed olemasolevad käitised tegutsemist loata. Sellel rikkumisel põhineva menetluse algatamisest alates on keskkonnalubade andmise protsess kiirenenud, kuid sellegipoolest ei ole rikkumist põhjendatud arvamuses märgitud kuupäevaks kõrvaldatud ja komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt kestab rikkumine ka praegu. Siseriiklike ametiasutuste poolt vastusena põhjendatud arvamusele esitatud teabe kohaselt jätkasid Hispaania Kuningriigile direktiivi artikli 5 lõikest 1 tulenevate kohustuste täitmiseks ette nähtud tähtaja möödumisel olemasolevad käitised tegutsemist ilma kohustusliku IPPC loata.

Neil asjaoludel on ilmne, et Hispaania Kuningriik jätkab nimetatud sättest tulenevate kohustuste eiramist.


(1)  ELT L 24, lk 8.